BKS Banka - društvo koje kotira na burzi

BKS Bank AG sa sjedištem u Klagenfurtu, Austrija, zapošljava više od 1.100 djelatnika i bavi se obavljanjem bankarskih te leasing poslova na tržištima u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj. Pored toga se u Mađarskoj i Italiji nalaze i predstavništva Banke. Poslovna politika BKS Banke usmjerena je ka trajnim ciljevima, s težištem na dugoročnim uspjesima, a ne kratkoročnim dobicima.